«با این اوصاف و محاسنی که کشور شما دارد، سوئیس مرکز تجمع دزدادن، قاچاقچیان و غارتگران بین المللی است؛ و از لحاظ امنیتی که دولت شما برای آنها تأمین کرده است، ثروت ها و پول هایی را که از غارت و دزدی و چپاول ملت ها جمع آوری می کنند، در بانک های شما ذخیره کرده و شما به انواع مختلف از آنها حمایت می کنید و امنیت آنها را تأمین می نمایید.»

به گزارش شبکه ایران یکی از وجوه مشخصی که در تمام طول زندگی آیت الله طالقانی برجستگی داشت، استکبار ستیزی بود. ایشان در این مسیر هرگز دچار خستگی و رکود نشدند.

پس از انقلاب اسلامی خبرنگار یک نشریه سوئیسی برای مصاحبه با ایشان به ایران آمد. در این مصاحبه جلوه ای خاص از این صفت پسندیده آیت الله طالقانی به ظهور رسید که خواندنی است:

«آیت الله در مصاحبه با خبرنگار سوئیسی گفت: شنیده ام کشور سوئیس سرزمین آرام و آباد و سبز و خرم است. خبرنگار با غرور و خوشحالی جواب داد: بله همین طور است که فرمودید. از شما دعوت می کنیم برای بازدید و استراحت به کشور ما بیایید. آیت الله طالقانی پاسخ داد: با این اوصاف و محاسنی که کشور شما دارد، سوئیس مرکز تجمع دزدادن، قاچاقچیان و غارتگران بین المللی است؛ و از لحاظ امنیتی که دولت شما برای آنها تأمین کرده است، ثروت ها و پول هایی را که از غارت و دزدی و چپاول ملت ها جمع آوری می کنند، در بانک های شما ذخیره کرده و شما به انواع مختلف از آنها حمایت می کنید و امنیت آنها را تأمین می نمایید. به عقیده ملت ما، سوئیس که این همه دم از صلح و آزادی می زند، می باید این لکه ننگ را از دامن کشور خویش پاک کند.»

(حکایت هایی از زندگی  آیت الله طالقانی، به کوشش ش.لامعی، انتشارات قلم، صفحه  244)