ادبیات خاص

پیش از این رییس مجلس شورای اسلامی بواسطه بکارگیری صنایع پیچیده ادبی و فلسفی در سخنانش این دردسر را بوجود آورده بود.چندان که از جمله معروف وی ترجمه های عجیب و غریبی ارایه شده بود. چندان که از جمله معروف وی «با نشان دادن لولوی شورای امنیت، مردم ایران رو به قبله نمی‌شوند.» ترجمه ها و تحلیل های عجیب و غریبی بر خروجی رسانه های غربی قرار گرفته بود.

http://www.rajanews.com/Files_Upload/13252.jpg

گویا امروز نوبت احمدی نژاد است تا از سوی رئیس قوه قضا مورد بازخواست قرار گیرد تا به اصلاح ادبیاتش بپردازد. البته ناگفته نماند که خود صادق لاریجانی نیز ادبیاتش رنگ و بوی فقه و اصول و علوم اسلامی دارد انگونه که سخنان برادرش مملو از استعاره های ادبی و فلسفی است.