وی فردی است که مدتها در بیت امام(ره)حضور داشته و نقش اساسی در تصمیم گیریهای بیت ایشان و موسسات تحت نظر آن دارد.

بیت امام(ره) و فعالیت سیاسی
مدتی است که برخی تحرکات در بیت حضرت امام خمینی(ره) اتفاق می افتد که آغشته به فعالیت های سیاسی کاملا جهت دار می باشد.
این تحرکات و فعالیت ها که بی گمان اعضای بیت معظم امام راحل را در شان جریانی – سیاسی قرار داده به شکلی است که منزلت آنان را به بازی های سیاسی فروکاسته است.عدم موضع گیری های صریح نسبت به فتنه سال 88 و اغتشاشات و حوادث بعد ازآن ،سکوت نسبت به تعرض به اندیشه ها و میراث های ماندگار امام راحل همچون ولایت فقیه،روزقدس ،دیدار با برخی محکومان اغتشاشات سال گذشته و ...از جمله مواردی است که با جمع شدن فعالیت های خاص سید یاسر خمینی و دیدار های وی با برخی متهمان نقض کننده امنیتی ملی کشورمان،پرسش های جدی ای را بوجود می آورد که پشت پرده هدایت فکری صورت گرفته در این زمینه چه کسی است.

 
نوه امام(ره) هدف فتنه گران
نگاهی به برخی تصاویر منتشر شده در رابطه با دیدارهای سید حسن و سید یاسر خمینی با برخی افراد و جریان های سیاسی نشانگر حضور فردی است که مدت هاست در بیت امام حضور داشته و اینک نقش محوری ای خاصی را در تصمیم گیری های بیت امام ، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) و موسسه پژوهشی امام خمینی(ره)برعهده دارد.
سید سراج الدین موسوی کیست؟
این فرد که سید سراج الدین موسوی نام دارد از اعضای مجمع روحانیون مبارز می باشد که در 29 اسفند 1366 به همراه 22 نفر دیگر شامل آقایان توسلی، امام جمارانی، موسوی خوئینی ها، كروبی، خاتمی، خلخالی، جلالی خمینی، حسن صانعی، غفاری، رحمانی، سیدمحمد هاشمی، مجید و محمدعلی انصاری، رحیمیان، آشتیانی، بیات، منتجب نیا، نظام زاده، درچه ای ، ابطحی، كیان ارثی و سیدحمید روحانی، در بیانیه ای با متهم كردن جامعه روحانیت مبارز، به كنار گذاشتن افراد صالح و طرح اسامی غیرقبول و خارج از ضابطه هایی مثل «دفاع از محرومین و مستضعفان» و... این تشکل را تاسیس و لیست انتخاباتی را منتشرکردند.تشکلی که  بعد از انشعاب خود از جامعه روحانیت مبارزو علی رغم ادعاهایش ، درحیات سیاسی خود متاسفانه به دلیل تفکرات تند سیاسی ، نفاق درونی و خود بینی افراطی و با سوء استفاده از نام حضرت امام (ره) و قرابت بعضی از آنان باایشان ، درپشت ادعای خط امامی  ، هم وغم اصلی شان فقط حذف جریان مقابل شد.
 


دیدار با مصطفی تاجزاده (به ظاهر بیمار)از مجرمان ضد امنیتی حوادث انتخابات به همراه سید یاسر