نماز جمعه این هفته قم را ایت الله استادی اقامه کرد. نمازی که از برخی جهات جالب توجه بود. سخنران پیش از نماز جمعه پیرامون همت و کار مضاعف در عرصه فرهنگی داد سخن سر داد و از گسترش بد حجابی در قم «شهری که حرم اهل بیت محسوب می شود» و به ویژه خیابان های صفاییه و ارم هشدار داد!               

 از سوی دیگر ایت الله استادی نیز با تذکر پیرامون رعایت احکام دینی افزود: در برخی مراکز و همایش ها برای مخاطبین موسیقی حرام پخش می شود که این از نظر شرعی و دینی توجیه پذیر نیست.

استادی در ادامه سخنانش به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد و افزود که شاید در اثر رعایت موازین شرعی تعداد گردش گران خارجی کاهش یابد اما این ان هزینه ای ست که در برابر مسلمانی خود باید بپردازیم و به هیچ وجه مجاز نیستیم که برای کسب گردشگر با احکام شرعی مخالفت کنیم.

ایشان به مسایلی چون حجاب و ربا نیز اشاره کرد و فرمود: بانکداری بدون ربا، شاید میزان رشد اقتصادی را کاهش دهد اما برای افزایش قدرت اقتصادی نباید موازین دینی را پشت سر نهاد.

پایان نماز جمعه نیز تعدادی از شهروندان تفرشی با سر دادن شعارهایی خواستار کمک گرفتن از علما و امام جمعه قم برای پیوستن این شهر به استان قم بود. سر و صدای حاصل از این درخواست که نماز گذران را به صفهای جلو کشانده بود ایت الله استادی را بر ان داشت تا از مکبّر نماز جمعه بخواهد که در میکروفن خواست این نماز گذاران تفرشی را اعلام کند.