ای نام تو بهترین سراغاز
                                         بی نام تو نامه کی کنم باز